GDPR – Protectia datelor personale

In contextul aderarii Romaniei la U.E., problematica protectiei datelor cu caracter personal a capatat o amploare si importanta deosebite, tendinte relevate de consolidarea cadrului normativ, dar si de crearea unei institutii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

In ceea ce priveste clinica medicala AptControl Medical, in calitate de operator, conform prevederilor legale in vigoare, are obligatia de a respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, in conditii de siguranta, bazele de date anume create pentru indeplinirea atributiilor legale ce-i revin si de a asigura persoanelor inregistrate, in calitate de persoane vizate, drepturile anume prevazute in cuprinsul Legii nr. 677/2001, cu modificarile ulterioare.

Ce este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal?
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal are ca obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Acest drept are un continut complex, de mare importanta pentru libertatea si personalitatea cetateanului, iar in tara noastra este garantat prin Constitutie (art. 26).
Potrivit legii de infiintare, organizare si functionare, ANSPDCP este o autoritate publica cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, precum si fata de orice persoana fizicasau juridica din domeniul privat.ANSPDCP este condusa de un presedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reinnoit o singura data.
Presedintele autoritatii prezinta anual rapoarte de activitate in sedinta plenara a Senatului.Rapoartele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura, pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor in legatura cu prelucrarea datelor personale.

Atributiile Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:
Autoritatea de supraveghere monitorizeaza si controleaza sub aspectul legalitatii prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
In acest scop autoritatea de supraveghere exercita urmatoarele atributii:
-elaboreaza formularele tipizate ale notificarilor si ale registrelor proprii;
primeste si analizeaza notificarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anuntand operatorului rezultatele controlului prealabil;
-autorizeaza prelucrarile de date in situatiile prevazute de lege;
poate dispune, in cazul in care constata incalcarea dispozitiilor legale, suspendarea provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala ori integrala a datelor prelucrate si poate sa sesizeze organele de urmarire penala sau sa intenteze actiuni in justitie;
-informeaza persoanele fizice sau/si juridice care activeaza in aceste domenii, in mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesitatii respectarii obligatiilor si indeplinirii procedurilor prevazute de lege;
-pastreaza si pune la dispozitie publicului registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal;
-primeste si solutioneaza plangeri, sesizari sau cereri de la persoanele fizice si comunica solutia data ori, dupa caz, diligentele depuse;
-efectueaza investigatii din oficiu sau la primirea unor plangeri ori sesizari;
-este consultata atunci cand se elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la protectia drepturilor si libertatilor persoanelor, in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal;
-poate face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative in vigoare in domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
-coopereaza cu autoritatile publice si cu organele administratiei publice, centralizeaza si analizeaza rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protectia persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, formuleaza recomandari si avize asupra oricarei chestiuni legate de protectia drepturilor si libertatilor fundamentale in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal, la cererea oricarei persoane, inclusiv a autoritatilor publice si a organelor administratiei publice; aceste recomandari si avize trebuie sa faca mentiune despre temeiurile pe care se sprijina si se comunica in copie si Ministerului Justitiei; atunci cand recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
-coopereaza cu autoritatile similare de peste hotare in vederea asistentei mutuale, precum si cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul in strainatate, in scopul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
-indeplineste alte atributii prevazute de lege;
Drepturile persoanelor vizate:
Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:
-dreptul la informare (art. 12);
-dreptul de acces la date (art. 13);
-dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);
-dreptul de opozitie (art. 15);
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
-dreptul de a se adresa justitiei (art. 18) .

Dreptul la informare
In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:
-identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
-scopul in care se face prelucrarea datelor;
-informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
-orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
-identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
-scopul in care se face prelucrarea datelor;
-informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
-orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Dreptul de acces la date – Model exercitare drept de acces
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:
-informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
-comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
-informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
-informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
-informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor – Model exercitare drept de interventie
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:
-rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
-transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
-notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opozitie – Model exercitare drept de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
-retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitate a comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

-reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

Dreptul de a se adresa justitiei – Model plangere
Fara a aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Plangeri adresate autoritatii de supraveghere

In vederea apararii drepturilor prevazute de lege, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta legii pot inainta plangere catre autoritatea de supraveghere.
Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant.
Plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.

In afara cazurilor in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator .

Daca plangerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala sau integrala a prelucrarii datelor si poate sa sesizeze organele de urmariere penala sau sa intenteze actiune in justitie.Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data plangerii.

Contraventii si sanctiuni

Autoritatea de supraveghere poate aplica sanctiuni contraventionale operatorului pentru:
-omisiunea de a notifica si notificarea cu rea-credinta;
-prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal;
-neindeplinirea obligatiilor privind confidentialitatea si aplicarea masurilor de securitate;
-refuzul de a furniza informatii.

Sanctiunile contraventionale se aplica de catre autoritatea de supraveghere prin personalul imputernicit in acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, in cazul savarsirii contraventiilor sus- mentionate, variaza intre 500 RON si 50.000 RON.

Impotriva proceselor-verbale de constatare si a deciziilor de sanctionare se poate face plangere la sectiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

 

Contact

Program:
Luni - Vineri 07:00 - 16:00

Programari si informatii suplimentare:
Telefon: 0756106142
E-mail: receptie@apt-medicinamuncii.ro